Notariële bevoegdheid

Informatie over de notariële bevoegdheid.

 1. Laatst bijgewerkt op

In elk mensenleven doen zich een aantal gebeurtenissen voor waarvoor de betrokkene zich tot een notaris moet wenden (bv. huwelijkscontract, wijziging van de huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract, schenking, aankoop en verkoop van een onroerend goed, een hypothecaire lening, een testament bij openbare akte of internationaal testament, de vereffening van een nalatenschap, enz.).

Belgen met verblijfplaats in het buitenland kunnen voor procedures die te maken hebben met bezit, familierecht, steeds terecht bij de bevoegde autoriteit ter plaatse.

Belgen met gewone verblijfplaats in een land buiten de Europese Unie kunnen zich ook wenden tot de Belgische consulaire vertegenwoordiger bevoegd voor het consulair ressort.

Immers, enkel de consulaire posthoofden waarvan het consulair ressort buiten de Europese Unie is gelegen, zijn wettelijk bevoegd tot het verlijden van notariële akten.

Op basis van  het beginsel van 'Belgisch belang' mogen de Belgische vertegenwoordigers in het buitenland notariële akten opstellen in dezelfde hoedanigheid als een notaris in België op voorwaarde dat hen vooraf een ontwerpakte van een Belgisch notaris wordt voorgelegd.

Zij mogen weigeren op te treden als notaris indien een juridische of feitelijke moeilijkheid hen daarvan weerhoudt.

Aanvullende inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen
 

Notariële akten


In België moet u voor notariële akten altijd naar een notaris.
 

Een notariële akte in Australië en Nieuw-Zeeland


In Australië en Nieuw-Zeeland hebben landgenoten die een notariële akte wensen te verlijden, de keuze tussen deze twee procedures:

 • Ofwel kan de notariële akte verleden worden door een lokale notaris in Australië of Nieuw-Zeeland.
 • Ofwel kan de akte ondertekend worden in de Ambassade van België in Canberra (notariële akten kunnen niet meer verleden worden door ereconsulaten sinds 2006).

Hieronder wat meer uitleg.
 

1. Door een lokale notaris:

 • Om te vermijden dat u naar Canberra moet komen, kan het verlijden van een notariële akte gebeuren door een lokale notaris. De Ambassade kan u hieromtrent inlichtingen verschaffen.
 • Deze akte moet door een beedigde vertaler vertaald worden naar een officiële taal van België (Nederlands, Frans of Duits).
 • Eens de akte verleden door de notaris dienen zowel de akte als de vertaling te worden voorzien van een apostille (= legalisatie) van het plaatselijke Ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor meer informatie over een apostille, zie:

  How to obtain an Apostille in Australia
  How to obtain an Apostille in New Zealand

  of stuur een e-mail naar: canberra@diplobel.fed.be

2. Bij de Ambassade van België in Canberra:

 • Een notariële akte kan verleden worden bij deze Ambassade. U moet dan wel naar Canberra komen om de akte te ondertekenen.
 • FOD Buitenlandse Zaken is gestart met een gecentraliseerd ontvangstsysteem van ontwerpen van notariële akten. De notaris moet het project RECHTSTREEKS naar de Dienst Notariaat van de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel sturen op volgend adres: notaribox@diplobel.fed.be. Op dit adres kunnen de notarissen ook terecht met hun praktische vragen.
 • Zodra de Ambassade de akte heeft ontvangen van de FOD Buitenlandse Zaken, zal met u contact worden opgenomen om een afspraak te maken voor de ondertekening hiervan. U dient dan uw paspoort mee te brengen.

3. Eens de akte verleden en ondertekend:

Eens de akte verleden en getekend werd, moet de betrokkene deze zelf opsturen naar de notaris in België. De kostprijs van een akte verleden door de Ambassade in Canberra bedraagt ongeveer 200 AUD, dit naargelang de aard van de akte.