Nationaliteit

U kunt Belg zijn van rechtswege of het vrijwillig worden. U kunt ook uw Belgische nationaliteit verliezen. Deze rubriek maakt u hierin wegwijs.

  1. Laatst bijgewerkt op

U kunt Belg zijn van rechtswege of het vrijwillig worden. U kunt ook uw Belgische nationaliteit verliezen. Deze rubriek maakt u hierin wegwijs.

Het Wetboek van de Belgische Nationaliteit (WBN) bevat de wettelijke bepalingen aangaande de Belgische nationaliteit en de Minister van Justitie is “hoeder” van de Belgische nationaliteit. De dienst Nationaliteit van de FOD Justitie waakt dus over de juiste toepassing van het WBN.

Lees meer op de website van de FOD Buitenlandse Zaken
 

Dubbele nationaliteit


In het Belgisch Staatsblad van 10 mei 2007 werd het KB tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 386,1° en 2°, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl) gepubliceerd. Datum in Andere Inhoud : 2007-05-10. Editie 1: ref: 2007009414.

Vanaf 9 juni 2007 behouden de Belgische onderdanen, die vrijwillig een vreemde nationaliteit verwerven, de Belgische nationaliteit.

Belgische landgenoten of ingezetenen die de Australische of Nieuw-Zeelandse nationaliteit verkrijgen op of na 9 juni 2007, verliezen daarom hun Belgische nationaliteit NIET.

Echter, een volwassen Belg die voor 9 juni 2007 een andere nationaliteit heeft aangenomen, heeft in de meeste gevallen de Belgische nationaliteit verloren. De nieuwe wet maakt dit verlies niet ongedaan.

U kunt de Australische nationaliteit aanvragen bij het Australische Department of Immigration and Citizenship (afgekort DIAC). De website van het Department of Immigration and Citizenship heeft interessante informatie, of u kunt de website van de afdeling citizenship bekijken. U kunt DIAC ook telefoneren in Australië op nummer 131 880.

Nadat u de Australische nationaliteit heeft verkregen dient u een voor eensluidend verklaarde kopie van uw “Australian Citizenship Certificate” naar deze Ambassade te sturen, zodat uw dossier vermeldt dat u zowel Belgische als Australische bent. Een voor eensluidend verklaarde kopie (certified true copy) kan alleen door een Notary Public worden afgegeven. Een Notary Public kunt u vinden op de Notary Locator website

Wanneer u een nieuw paspoort of identiteitskaart aanvraagt, zal u dit bewijsstuk worden gevraagd, tenzij dit al is ontvangen.
 

Behoud van nationaliteit


Moet u een behoudsverklaring afleggen om uw Belgische nationaliteit te behouden? 

De Belg die

  • na 1 januari 1967 geboren is in het buitenland
  • tussen de 18 en 28 jaar nooit een Belgisch paspoort of een Belgische identiteitskaart heeft gekregen (de afgifte van een paspoort of identiteitskaart stelt de Belg enkel vrij van een behoudsverklaring als deze persoon op 12/07/2018 nog niet de leeftijd van 28 jaar bereikt had)
  • nooit in België een hoofdverblijfplaats gehad heeft tussen de 18e en 28ste verjaardag
  • niet kan doen gelden in het buitenland een ambt uit te oefenen opgedragen door de Belgische regering of door diens bemiddeling of als personeelslid van een vennootschap of vereniging naar Belgisch recht in het buitenland tewerkgesteld is
  • één of meerdere andere nationaliteit(en) bezit

moet een verklaring tot behoud van de Belgische nationaliteit afleggen voor de leeftijd van 28 jaar te hebben bereikt.

In geval van twijfel, wordt het aangeraden om de behoudsverklaring af te leggen.

Personen die de Belgische nationaliteit verkregen hebben door naturalisatie, optie, herkrijging (d.w.z. na het uitdrukken van een wilsuiting) dienen geen behoudsverklaring af te leggen.

Personen die vóór hun 28ste verjaardag de Belgische nationaliteit van rechtswege hebben verkregen (voor de meesten zal dit vóór hun 18de verjaardag zijn) moeten de behoudsverklaring wel afleggen.

Anderzijds, niets belet een Belg de verklaring tot behoud van de Belgische nationaliteit af te leggen vanaf zijn 18 jaar indien het merendeel van de voorwaarden van verlies voldaan zijn en er geen intentie is zich in België te vestigen vóór de 28ste verjaardag.

De behoudsverklaring wordt afgelegd ten overstaan van het hoofd van de Belgische consulaire beroepspost binnen wiens consulair ressort betrokkene zijn hoofdverblijfplaats heeft (zijnde de plaats van inschrijving van de betrokkene in de consulaire bevolkingsregisters).

We blijven ter beschikking voor meer informatie in dit verband: nakijken van uw persoonlijke situatie, informatie over de nodige documenten en over de procedure in praktijk.

Wettelijke basis :  artikel 22, §1, 5° en artikel 22, §2 (in voege sinds 12.07.2018) van het Wetboek Belgische nationaliteit