Huwelijk

U bent Belg en wilt trouwen in Australië, Nieuw-Zeeland of een van de andere landen van onze jurisdictie.

 1. Laatst bijgewerkt op

Huwelijk in Australië

In Australië worden huwelijken voltrokken door een “Marriage Celebrant”. Raadpleeg de lijst van de “Marriage Celebrants”.

Tenminste één maand en één dag voor de datum van het huwelijk legt u aan de “Marriage Celebrant” volgende documenten voor:

 1. Het formulier “notice of intended marriage” (huwelijksaangifte) dat u kunt verkrijgen bij uw marriage celebrant.
 2. De ondersteunende documenten:
  • Uw geboorteakte en indien nodig, een beëdigde vertaling naar het Engels door een vertaler erkend door de Australische autoriteiten
  • Indien u uit de echt gescheiden bent: uw echtscheidingsakte en indien nodig, een beëdigde vertaling naar het Engels door een vertaler erkend door de Australische autoriteiten
  • Indien u weduwe/weduwnaar bent: de overlijdensakte van uw overleden echtgenoot/echtgenote en indien nodig, een beëdigde vertaling naar het Engels door een vertaler erkend door de Australische autoriteiten
  • Een bewijs van uw identiteit: paspoort

Belangrijk, gelieve deze lijst van documenten na te gaan met de door u gekozen “Marriage Celebrant”.

Het is aan te raden na te vragen bij de “Marriage Celebrant” of een legalisatie van Belgische documenten met Apostille vereist is.

Registratie van het huwelijk

Op de dag van het huwelijk krijgt u een kopie van het “Certificate of Marriage”. Dit is een ceremonieel huwelijksattest. De “Marriage Celebrant” dient zijn afschrift van dit document samen met de “notice of intended marriage” in bij de “Registry of Births, Deaths and Marriages” binnen 14 dagen na het huwelijk.

Daarna dient u een afschrift van de huwelijksakte aan te vragen bij de “Registry of Births, Deaths and Marriages”. Dit heeft u nodig om uw huwelijk te laten registreren bij de Ambassade of de Belgische gemeente waar u ingeschreven bent.

Indien u deze documenten aan de ambassade moet voorleggen, is een vertaling niet nodig.

Indien u deze documenten aan een Belgische gemeente moet voorleggen, moeten deze naar de taal van die gemeente vertaald zijn.
 

Huwelijk in Nieuw-Zeeland

In Nieuw-Zeeland worden huwelijken voltrokken door een “Marriage Celebrant”. Raadpleeg de lijst van de Nieuw-Zeelandse via Internal Affairs of New Zealand Government.

Tenminste 3 dagen voor de datum van het huwelijk vraagt u een “Marriage Licence” aan via deze website samen met volgende documenten:

 1. Het formulier “notice of intended marriage” (huwelijksaangifte) dat u kunt verkrijgen bij uw marriage celebrant
 2. De ondersteunende documenten:
 • Uw geboorteakte en indien nodig, een beëdigde vertaling naar het Engels door een vertaler erkend door de Nieuw-Zeelandse autoriteiten
 • Indien u uit de echt gescheiden bent: uw echtscheidingsakte en indien nodig, een beëdigde vertaling naar het Engels door een vertaler erkend door de Nieuw-Zeelandse autoriteiten
 • Indien u weduwe / weduwnaar bent: de overlijdensakte van uw overleden echtgenoot / echtgenote en indien nodig, een beëdigde vertaling naar het Engels door een vertaler erkend door de Nieuw-Zeelandse autoriteiten
 • Een bewijs van uw identiteit: paspoort

Het is aan te raden na te vragen bij de “Marriage Celebrant” of een legalisatie van Belgische documenten met Apostille vereist is.

Registratie van het huwelijk

Op de dag van het huwelijk krijgt u een “Copy of particulars Marriage”. Dit is een ceremonieel huwelijksattest. De “Marriage Celebrant” dient zijn afschrift van dit document in bij de “Registry of Births, Deaths and Marriages”.

Daarna dient u een afschrift van de huwelijksakte aan te vragen bij de “Registry of Births, Deaths and Marriages”. Dit heeft u nodig om uw huwelijk te laten registreren bij de Ambassade of de Belgische gemeente waar u ingeschreven bent.

Indien u deze documenten aan de ambassade moet voorleggen, is een vertaling niet nodig.

Indien u deze documenten aan een Belgische gemeente moet voorleggen, moeten deze naar de taal van die gemeente vertaald zijn.
 

Huwelijk in een van de andere landen van onze jurisdictie

Informeer bij de bevoegde lokale autoriteiten van het land welke documenten u nodig heeft om als buitenlander te kunnen trouwen. Sommige landen sluiten een huwelijk tussen 2 buitenlanders op hun grondgebied uit.
 

Overschrijving huwelijk in de registers van een Belgische gemeente

U kan de buitenlande huwelijksakte laten overschrijven in de registers van de burgerlijke stand van een Belgische gemeente. Dit is niet verplicht maar de gemeente kan dan in de toekomst uittreksels of voor eensluidend verklaarde afschriften van deze akte afleveren wanneer u dat nodig hebt.

De akte kan worden overgeschreven in het register van de burgerlijke stand van :

 • de gemeente waar u woont, of bij gebrek hieraan
 • de plaats van laatste inschrijving, of bij gebrek hieraan
 • Brussel.

De overschrijving is niet automatisch en gebeurt op uw verzoek, rechtstreeks aan de gemeente.
 

Huwelijksvermogensrecht

Het huwelijk heeft ook invloed op de verdeling tussen beide partners van het vermogen dat ze bezitten voor het huwelijk, en dat ze vergaren gedurende het huwelijk. Dit wordt bepaald door het zogenaamde huwelijksvermogenstelsel. Indien u geen huwelijkscontract hebt opgesteld, zal het Belgische Wetboek Internationaal Privaat Recht (art 51) aanduiden welk recht toepasselijk is:

Art. 51. Bij gebreke van rechtskeuze door de echtgenoten wordt het huwelijksvermogen beheerst : 1° door het recht van de Staat op wiens grondgebied beide echtgenoten na de voltrekking van het huwelijk hun eerste gewone verblijfplaats vestigen; 2° bij gebreke van gewone verblijfplaats op het grondgebied van een zelfde Staat, door het recht van de Staat waarvan beide echtgenoten de nationaliteit hebben bij de voltrekking van het huwelijk; 3° in de andere gevallen, door het recht van de Staat op wiens grondgebied het huwelijk is gesloten.

Concreet voorbeeld: een Belgische man huwt in Australië met een Australische onderdaan en beiden wonen vervolgens samen in Australië. Zij vallen bijgevolg onder het Australische huwelijksvermogensrecht indien er geen huwelijkscontract afgesloten is. Indien het door de wet aangeduide huwelijksvermogensrecht u niet ligt of u ervoor kiest de invloed van het huwelijk op uw vermogen in meer detail vast te leggen, is het afsluiten van een huwelijkscontract, door een Belgische notaris en nog vóór de datum van het huwelijk de te weerhouden optie. U kunt dan duidelijk vastleggen voor welk type stelsel u kiest (scheiding der goederen, gemeenschap der goederen, enz.).

Indien u een notariële akte op de ambassade of het consulaat generaal wilt laten verlijden, moet uw Belgische notaris het project overmaken aan de dienst notariaat van de FOD Buitenlandse Zaken (notaribox@diplobel.fed.be), die het dan aan de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post zal overmaken. Indien uw toekomstige echtgeno(o)t(e) de taal van de akte niet beheerst, dan is een vertaling door een beëdigd vertaler vereist.

Indien u na het huwelijk uw huwelijksvermogenstelsel wenst te wijzigen, dient u contact op te nemen met een notaris in België.
 

Huwelijk en nationaliteit

Sedert 1 januari 2013 kunnen uitsluitend personen die hun hoofdverblijf in België hebben op basis van een wettelijk verblijf, een aanvraag tot het bekomen van de Belgische nationaliteit indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Belgische gemeente.
 

In België huwen met een Belg of een ingezetene

Indien u in België wenst te huwen met een Belg of een ingezetene of als Belg, contacteert u de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar u wenst te huwen. In de eerste plaats tekent u een “huwelijksaangifte”. De aangifte kunnen beide toekomstige echtgenoten tekenen of één van beide. In het laatste geval zal de afwezige partij de nodige bewijsstukken naar zijn/haar toekomstige sturen en onder andere een toestemming om voor hem/haar de aangifte te tekenen. U kunt trouwen na de 14de dag van de huwelijksaangifte en binnen de 6 maanden die daarop volgen. Als die periode verlopen is moet u een nieuwe aangifte tekenen.

U hebt de volgende documenten nodig:

A) Uit Australië en Nieuw-Zeeland

 • Geboorteakte (full birth certificate). Aanvragen bij het Registry of Births, Deaths and Marriages - NSW - NT - QLD - SA - TAS - VIC - WA - ACT in Australië of bij Department of Internal Affaires, Registry in Nieuw-Zeeland.
 • Bewijs van woonplaats. Maak een beëdigde verklaring voor een Notary public of een Justice of the peace waarin u zowel identiteit als woonplaats opgeeft.
 • Bewijs van nationaliteit of “Evidence of Australian Citizenship”, te vragen bij het “Department of Immigration and Citizenship” of een bewijs van Nieuw-Zeelandse nationaliteit bij het Department of Internal Affairs.
 • Bewijs van burgerlijke staat of Bewijs van ongehuwde staat. Dit geeft het “Registry of Births, Deaths and Marriages”.
  Indien uit de echt gescheiden: Uittreksel van de scheidingsakte of Decree Absolute.
  Voor een weduwe of weduwnaar: overlijdensakte van overleden echtgenoot / echtgenote van “Registry of Births, Deaths and Marriages”.
 • Verschijnt u niet in persoon om de aangifte van huwelijk te doen: een volmacht / verklaring voor de toekomstige echtgenoot / echtgenote die in België is. Deze verklaring maakt u voor een Notary public of een Justice of the peace. U vermeldt erin wanneer en waar u denkt te trouwen en het feit dat u uw toekomstige opdracht geeft om in uw plaats op te treden in verband met de te vervullen formaliteiten. [U kunt ook eigenhandig een document opstellen en uw handtekening op het Consulaat laten legaliseren]

B) Documenten af te halen in België

 • Bewijs waaruit blijkt dat er volgens de wetgeving van het land van herkomst voldaan is aan de door de wet gestelde voorwaarden. Dit certificaat is af te halen bij de Australische Ambassade in Brussel (Adres: Guimardstraat 6-8, 1040 Brussel, Tel.: (02) 231 05 00, Fax: (02) 230 68 02)

Alle documenten opgesteld in een andere taal dan het Nederlands, Frans of Duits moeten vertaald worden door een beëdigd vertaler. Om er een te vinden in Australië gaat u naar www.naati.com.au. In Nieuw-Zeeland kunt u terecht bij het Department of Internal Affairs.

Alle bovengenoemde documenten en de vertaling worden gelegaliseerd door het aanbrengen van een apostille. In Australië brengt het Department of Foreign Affairs & Trade de apostilles aan, in Nieuw-Zeeland is het Department of Internal Affairs verantwoordelijk. Soms kunnen verschillende documenten worden samengebundeld als één stel (one set) waarop dan maar één apostille wordt aangebracht (alleen in Nieuw-Zeeland). Op die manier betaalt u minder.

Contacteer altijd het gemeenstebestuur waar u denkt te trouwen. Er kunnen verschillen zijn in de gevraagde documenten. Ook wat de ceremonie en de kosten betreffen is er een zekere variatie.

Op de dienst Burgerlijke Stand van de Gemeente zullen ze u vragen (1) wanneer u wenst te trouwen, (2) of u een huwelijkscontract gesloten hebt of zult sluiten, (3) wie uw getuigen zullen zijn, (4) waar u na uw huwelijk zult wonen en (5) wat er bijkomend in uw trouwboekje moet geschreven worden (bijvoorbeeld ten aanzien van mogelijke kinderen eerder geboren uit de relatie).

Contacteer altijd het gemeenstebestuur waar u denkt te trouwen. Er kunnen verschillen zijn in de gevraagde documenten. Ook wat de ceremonie en de kosten betreffen is er een zekere variatie.

Op de dienst Burgerlijke Stand van de Gemeente zullen ze u vragen (1) wanneer u wenst te trouwen, (2) of u een huwelijkscontract gesloten hebt of zult sluiten, (3) wie uw getuigen zullen zijn, (4) waar u na uw huwelijk zult wonen en (5) wat er bijkomend in uw trouwboekje moet geschreven worden (bijvoorbeeld ten aanzien van mogelijke kinderen eerder geboren uit de relatie).